Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
.

Оваа интернет страна е заменета со Судскиот Портал на Република Македонија.
Истата ќе остане активна, не подоцна од Април 2017 година.
This website is replaced by The Judicial Portal of the Republic of Macedonia.
It will be active, no later than April 2017.

 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Работата од својата надлежност утврдена со Уставот и законите, Апелациониот суд Скопје ја извршува преку совети од три и пет судии, јавните расправи во граѓанските спорови и главните претреси во кривичните предмети во совет составен од двајца судии и тројца судии поротници.


Согласно со Судскиот деловник објавен во („Службен весник на РМ“ број 71/07 од 7 јуни 2007 година) со чии одредби поблиску е уредена внатрешната организација на судот, начинот на работење, водењето на уписниците и другите книги, постапувањето со списите, обрасците, претставките и други прашања од значење за работата на судовите, во Апелациониот суд Скопје функционираат шест судски оддели, односно кривичен оддел, прекршочен оддел, граѓански оддел, оддел за работни спорови, трговски оддел и оддел за судска практика.

ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Апелациониот Суд Скопје.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: